فهرست گازرسانیگاز رسانی لوله پلی اتیلن

گازرسانی به ۳۰۰ روستای لرستان با لوله پلی اتیلن

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت، عملیات گازرسانی به ۳۰۰ روستای استان با سرعت بیشتری در حال انجام است به انجام این پروژه تعداد روستاهای دارای گاز طبیعی در این استان به ۲۰۵۰ روستا خواهد رسید. گازرسانی به این تعداد روستا نیازمند لوله گذاری گاز شامل ۲۰۰۰ کیلومتر خط فلزی و ۱۰۶۲ کیلومتر لوله پلی اتیلن […]

ادامه مطلب