نصب لوله پلی اتیلن دوجداره – اتصال اورینگیشکل ۳۸ دو اتصال اورینگی مورد استفاده این شرکت را نشان می‌دهد. شکل ۳۹ اتصال اورینگی نوع I و II را نشان می‌دهد.

اتصال اورینگی

اصولاً اختلاف بین دو اتصال اورینگی در این حقیقت نهفته است که نوع I محکم در ساکت قرار گرفته است در صورتیکه در نوع II اورینگ را می‌توان با دست از ساکت جدا نمود.

نوع I

روش نصب اورینگ لاستیکی به صورت زیر می‌باشد (شکل ۴۰-۴۵):

59شکل ۴۰:
اورینگ لاستیکی را برای چک کردن اینکه آلودگی در زیر آن جمع شده است به سمت بیرون ساکت خم نمایید.

شکل ۴۱:

سطح آب‌بندی را کاملا و با دقت تمیز نمایید.

شکل ۴۲:

اورینگ لاستیکی را به سمت داخل ساکت برگردانید.

شکل ۴۳:

سطح اورینگ را کاملا تمیز نمایید.

شکل ۴۴:

از روان‌کننده مجاز تعیین شده توسط این شرکت استفاده کرده و سطح اورینگ را کاملا به آن آغشته نمایید.

60

شکل ۴۵:

از روان‌کننده مجاز تعیین شده توسط این شرکت استفاده کرده و سطح اسپیگوت را که به صورت کنگره کنگره است و در داخل ساکت قرار می‌گیرد، نیز کاملا به آن آغشته نمایید.
لوله‌ها را مشابه آنچه در قسمت ۳.۴.۱ تشریح شد، به هم متصل نمایید.

توجه:
تنها از روان‌کننده مجاز این شرکت برای قرار دادن لوله در داخل هم در این روش استفاده نمایید. در صورت استفاده از سایر روان‌کننده‌ها ممکن است به اورینگ یا لوله آسیب وارد شود. در دمای زیر صفر اورینگ ممکن است بسیار سفت شود و اتصال را غیر ممکن سازد.

نوع II

روش نصب اورینگ لاستیکی به صورت زیر می‌باشد (شکل ۴۶-۵۱):

61

شکل ۴۶:

برای بازرسی اینکه آلودگی در زیر آن جمع شده، واشر را از داخل ساکت بیرون آورید.

شکل ۴۷:

سطح آب‌بندی را کاملا تمیز نمایید.

شکل ۴۸:

واشر را در شیار مخصوص خود در ساکت قرار دهید. گاهی اوقات قسمتی از واشر برجسته می‌شود که در اینصورت این برجستگی با فشار دست به راحتی برطرف می‌شود.

شکل ۴۹:

اطمینان حاصل نمایید که پروفیل‌های آب‌بندی به سمت داخل و در انتهای لوله قرار گیرد. اگر واشر را در محل نادرست قرار دهید یا آنرا به صورت صحیح قرار ندهید در اینصورت اتصال شما بعد از مدتی نشت خواهد نمود.

62

شکل ۵۰:

از روان‌کننده مجاز تعیین شده توسط این شرکت استفاده کرده و سطح اورینگ را کاملا به آن آغشته نمایید.

شکل ۵۱:

از روان‌کننده مجاز تعیین شده توسط این شرکت استفاده کرده و سطح اسپیگوت را که به صورت کنگره کنگره است و در داخل ساکت قرار می‌گیرد، نیز کاملا به آن آغشته نمایید.
لوله‌ها را مشابه آنچه در قسمت ۳.۴.۱ تشریح شد، به هم متصل نمایید.

توجه:
تنها از روان‌کننده مجاز این شرکت برای قرار دادن لوله در داخل هم در این روش استفاده نمایید. در صورت استفاده از سایر روان‌کننده‌ها ممکن است به اورینگ یا لوله آسیب وارد شود. در دمای زیر صفر اورینگ ممکن است بسیار سفت شود و اتصال را غیر ممکن سازد.