زمان تخلیه سپتیک تانک پلی اتیلن توسط پمپزمان تخلیه سپتیک تانک یا انباره تعفن توسط پمپ تحت تاثیر عوامل زیر می‌باشد:

  • حجم سپتیک تانک
  • میزان فاضلاب ورودی
  • میزان مواد جامد در فاضلاب
  • میزان ضخامت کف تولید‌شده در سپتیک تانک (به علت چربی ها)
  • میزان لجن غیرقابل هضم در کف سپتیک تانک