محل نصب سپتیک تانکشرایط لازم برای محل نصب سپتیک تانک پلی اتیلن عبارتند از:

  • فاصله مناسب از ساختمان حداقل ۳ متر
  • عمق نصب سپتیک تانک باید به طریقی باشد که خروجی فاضلاب ساختمان به صورت ثقلی بتواند وارد لوله ورودی سپتیک تانک شود.
  • در صورتیکه خروجی پساب سپتیک تانک وارد زمین یا خاک می‌شود، زمین مورد نظر باید حداقل ۱۰ متر از ساختمان فاصله داشته باشد و حداقل ۳۰ متر از چاههای آب فاصله داشته باشد یا ۲۵ متر از کانال‌ها فاصله داشته باشد.
  • هیچوقت جهت نصب یا بازرسی سپتیک تانک به تنهایی کار نکنید، افتادن در سپتیک تانک امکان مرگ انسان را دارد و هیچوقت وارد سپتیک تانک (که استفاده شده باشد) نشوید و سر خود را از محل دسترسی وارد سپتیک تانک ننمایید.
  • هیچوقت از شعله آتش در نزدیکی سپتیک تانک (یا در زمان بازدید و بازرسی) استفاده نکنید.
  • زیرسازی و رگلاژ محل نصب سپتیک تانک ضرورری است (شیب سطح زیر سپتیک تانک صفر درصد می‌باشد).
  • در صورتیکه در محل نصب امکان تردد ماشین آلات سنگین وجود دارد توصیه می‌شود بوسیله فنس جداسازی صورت گیرد.
  • خروجی پساب سپتیک تانک برای تولید سبزی و گیاهان خوراکی نباید استفاده گردد.توصیه می‌شود برای درختان (مثمر با غیرمثمر) و فضای سبز استفاده گردد.