کنترل کیفیت لوله پلی اتیلن دوجداره (قسمت یکم) 

کنترل کیفیت لوله پلی اتیلن دوجداره ساخت این شرکت بر اساس استاندارد EN 13476 و استاندارد ملی ایران انجام می‌گیرد . این استانداردها شامل کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول می‌باشد که در ادامه اشاره‌ای جامع به این آزمون ها صورت می‌گیرد:

۱- آزمون شاخص جریان مذاب (MFI):

این آزمون جهت تعیین مناسب بودن مواد اولیه برای تولید لوله و نیز بررسی کیفیت محصول نهایی از نظر عدم تخریب مواد اولیه صورت می‌گیرد . این آزمون بر اساس دستورالعمل استاندارد ISO  ۱۱۳۳   با وزنه ۵ کیلوگرم و در دمای ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد انجام می‌گیرد .
همان گونه که در استاندارد ملی ایران به آن اشاره شده است ، شاخص جریان مذاب مواد اولیه نمی‌بایست بیشتر از g/10 min 0/7 باشد . تلرانس شاخص جریان مذاب محصول تولید ‌شده نیز در صورت استفاده از مواد خود رنگ %۱۰- و در صورت استفاده از مستربچ %۱۰± می‌باشد.

۲- آزمون چگالی: (تراکم (

این آزمون بر اساس آزمون استاندارد ISO1183 و استاندارد ملی ایران انجام می‌گیرد . بر اساس استاندارد ملی ایران مواد مورد استفاده می‌بایست دارای چگالی بیش از g/cm3 925/0 باشد .

۳- پایداری حرارتی (OIT):

این آزمون برای ارزیابی پایداری حرارتی مواد اولیه و محصول صورت می‌پذیرد . بر اساس استاندارد EN728  دمای نمونه تحت اتمسفر نیتروژن به ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد رسانده می‌شود و سپس نمونه تحت اتمسفر اکسیژن و دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شود تا زمانی که تخریب شود . بر اساس استاندارد ملی ایران زمان تخریب می‌بایست بیش از ۲۰ دقیقه باشد.

۴- استحکام حلقوی (ring stiffness):

آزمون استحکم حلقوی به منظور ارزیابی استحکام لوله در برابر بارهای خارجی انجام می‌پذیرد . این آزمون براساس استاندارد DIN 16961 و ISO 9969 مطابق( استاندارد ملی ایران) انجام می‌پذیرد.
روش آزمون بر اساس استاندارد  DIN16961 :
در این روش بر اساس کلاس استحکام حلقوی لوله و قطر داخلی آن ، نیروی استاندارد آزمون محاسبه شده و لوله تحت آن نیرو به مدت ۲۴ ساعت زیر بار قرار می‌گیرد . میزان تغییر فرم لوله در ۱، ۶ و ۲۴ ساعت اندازه گرفته می‌شود .  متوسط تغییر فرم قطر داخلی لوله نمی‌بایست بیش از ۳% قطر داخلی باشد  .
روش آزمون بر اساس استاندارد  ISO9969 :
در این روش بر اساس قطر داخلی لوله سرعت تغییر فرم از جدول استاندارد تعیین می‌شود .  نمونه با سرعت تغییر فرم استاندارد به اندازه ۳% قطر داخلی تغییرفرم داده می‌شود و حداکثر نیروی وارده اندازه‌گیری می‌شود و با استفاده از فرمول ارائه شده در استاندارد استحکام حلقوی لوله محاسبه می‌شود.

ادامه دارد..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *