کنترل کیفیت لوله پلی اتیلن دوجدارهکنترل کیفیت لوله پلی اتیلن دوجداره ساخت این شرکت بر اساس استاندارد EN 13476 و استاندارد ملی ایران انجام می‌گیرد. این استانداردها شامل کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول می‌باشد که در ادامه اشاره‌ای جامع به این آزمونها صورت می‌گیرد:

۱- آزمون شاخص جریان مذاب (MFI):

این آزمون جهت تعیین مناسب بودن مواد اولیه برای تولید لوله و نیز بررسی کیفیت محصول نهایی از نظر عدم تخریب مواد اولیه صورت می‌گیرد. این آزمون بر اساس دستورالعمل استاندارد ISO 1133 با وزنه ۵ کیلوگرم و در دمای ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد انجام می‌گیرد.
همانگونه که در استاندارد ملی ایران به آن اشاره شده است، شاخص جریان مذاب مواد اولیه نمی‌بایست بیشتر از g/10min 7/0 باشد. تلرانس شاخص جریان مذاب محصول تولید‌شده نیز در صورت استفاده از مواد خودرنگ %۱۰- و در صورت استفاده از مستربچ %۱۰± می‌باشد.

۲- آزمون چگالی (تراکم):

این آزمون بر اساس آزمون استاندارد ISO1183 و استاندارد ملی ایران انجام می‌گیرد. بر اساس استاندارد ملی ایران مواد مورد استفاده می‌بایست دارای چگالی بیش از g/cm3 925/0 باشد.

۳- پایداری حرارتی (OIT):

این آزمون برای ارزیابی پایداری حرارتی مواد اولیه و محصول صورت می‌پذیرد. بر اساس استاندارد EN728 دمای نمونه تحت اتمسفر نیتروژن به ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد رسانده می‌شود و سپس نمونه تحت اتمسفر اکسیژن و دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شود تا زمانیکه تخریب شود. بر اساس استاندارد ملی ایران زمان تخریب می‌بایست بیش از ۲۰ دقیقه باشد.

۴- استحکام حلقوی (ring stiffness):

آزمون استحکم حلقوی به منظور ارزیابی استحکام لوله در برابر بارهای خارجی انجام می‌پذیرد. این آزمون براساس استاندارد DIN 16961 و ISO 9969 (مطابق استاندارد ملی ایران) انجام می‌پذیرد.
روش آزمون بر اساس استاندارد DIN16961:
در این روش بر اساس کلاس استحکام حلقوی لوله و قطر داخلی آن، نیروی استاندارد آزمون محاسبه شده و لوله تحت آن نیرو به مدت ۲۴ ساعت زیر بار قرار می‌گیرد. میزان تغییر فرم لوله در ۱، ۶ و ۲۴ ساعت اندازه گرفته می‌شود. متوسط تغییر فرم قطر داخلی لوله نمی‌بایست بیش از ۳% قطر داخلی باشد.
روش آزمون بر اساس استاندارد ISO9969:
در این روش بر اساس قطر داخلی لوله سرعت تغییر فرم از جدول استاندارد تعیین می‌شود. نمونه با سرعت تغییرفرم استاندارد به اندازه ۳% قطر داخلی تغییرفرم داده می‌شود و حداکثر نیروی وارده اندازه‌گیری می‌شود و با استفاده از فرمول ارائه شدهدر استاندارد استحکام حلقوی لوله محاسبه می‌شود.

۵- آزمون انعطاف‌پذیری حلقوی (Ring Flexibility):

این آزمون جهت ارزیابی انعطاف‌پذیری لوله بر طبق استاندارد EN 1979 انجام می‌گیرد. بدین منظور لوله به اندازه ۳۰% قطر داخلی تغییر فرم داده می‌شود، سپس رها می‌شود. میزان تغییرفرم باقیمانده در لوله نمی‌بایست بیش از ۰۷۵/۰ برابر قطر داخلی یا بیش از ۷۵ میلیمتر باشد.

۶- آزمون استحکام محل جوش (seam strength):

این آزمون نیز بر اساس استاندارد EN1979 انجام می‌گیرد. بر طبق این آزمون نمونه شامل سه محل جوش تحت آزمون کشش قرار می‌گیرد. بر اساس قطر داخلی لوله مورد نظر، آزمونه می‌بایست حداقل نیروی استاندارد را تحمل نموده و در هنگام پارگی از محل جوش دچار نقیصه نگردد.
کنترل کیفیت داخلی
کنترل کیفیت داخلی مسیر تولید را پیگیری نموده و در سه رده مختلف وارسی با دقت دارد.

  • ورود مواد اولیه
  • تولید
  • انبار

نمودارهای صفحات بعدی به صورت نمادین، نمایانگر آزمایش‌ها در هر واحد هستند.

کنترل کیفیت خارجی

مؤسسه کنترل کیفیت خارجی محصولات شرکت bauku را در طول سال بدون توجه به دوره زمانی را آزمایش می‌کند.تولیدات متعددی از محل انبار محصولات همراه با کنترل کیفیت‌های داخلی مربوطه برداشته شده و برای آزمایش در آزمایشگاههای خارجی برده می‌شود. شرکت bauku در این زمینه با مجموعه قراردادی به عنوان بازرسی با این مؤسسه بسته شده است تا ضمن بازرسی در طول یک سال، ارائهتاییدات لازمه برای مشتریان مبنی بر رعایت تمامی نرم ها و استانداردها در محصولات شرکت ، را به‌عهده گیرد.
نتایج تمام آزمایش‌ها در طی سال به شرکت bauku طی یک سند رسمی‌ با نتایج نهایی آزمونها برای محصولات تولید‌شده همراه با کنترلهای کیفیت عمومی داخلی ، عرضه می‌شود.

با عنایت به بازرسی مستقل شرکت SKZ ، شرکت bauku حق استفاده از نشان رسمی کیفیت را دارد:
SKZ مؤسسه ای است که به صورت بین المللی با عنایت به استانداردICBO گواهی نامه دریافت کرده است. در نتیجه کنترل کیفی خارجی توسط شرکای خارجی نیز پذیرفته شده است.
ما تلاش می‌کنیم تا تمامی محصولات ما بالاترین کیفیت را داشته باشند. اگر شما برای کنترل کیفیت پروژه خودتان نیاز به مستند سازی اختصاصی دارید می‌توانید از مسئولین فنی ما برنامه‌های مجزای کنترل کیفیت را دریافت کنید.

پرسشنامه برای محاسبه لوله دفنی

روش محاسباتی بر مبنای ATV A 127 ویرایش سوم ، اگوست ۲۰۰۰ یک رویه استاندارد برای استفاده از لوله فاضلابی PROFILEENâ تولید‌شده از HDPE می‌باشد. طراحی پروفیل برای دیواره لوله‌ها بستگی به شرایط بارگذاری دارد.

استانداردهای تولید لوله دوجداره

آزمایشگاه مجهز و در چارچوب استاندارد‌های بین المللی ISO 9969 و DIN 16961 و PREN 13476 گروه صنعتی فراز تجهیز برای کنترل کیفی لوله دوجداره تولیدی از شاخص‌های تاثیر گذار در کیفیت برتر محصولات این مجموعه می‌باشد.آزمایش‌های انجام شده در این مجموعه به شرح جدول زیر می‌باشد.