فهرست مقالاتجدول مشخصات فنی هندهول پلی اتیلن

جدول مشخصات فنی هندهول پلی اتیلن در ادامه قابل مشاهده می‌باشد: قطر ارتفاع قطر لوله ورودی قطر لوله خروجی ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۶۰۰ ۸۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۶۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۵۰۰ Var ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۶۰۰ Var ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۷۰۰ Var Var Var ۸۰۰ Var Var Var […]

ادامه مطلب

جدول مشخصات فنی منهول پلی اتیلن

جدول مشخصات فنی منهول پلی اتیلن در ادامه قابل مشاهده می‌باشد: قطر آدم رو ( Shaft ) قطر لوله ورودی قطر لوله خروجی ۱۰۰۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۱۲۰۰ ۸۰۰-۱۶۰ ۸۰۰-۱۶۰ ۱۶۰۰ ۱۰۰۰-۱۶۰ ۱۰۰۰-۱۶۰ ۱۶۰۰ ۱۲۰۰-۱۶۰ ۱۲۰۰-۱۶۰ ۲۰۰۰ ۱۴۰۰-۱۶۰ […]

ادامه مطلب

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن کورتیوب

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن کورتیوب در ادامه قابل مشاهده می‌باشد: قطر اسمی قطر داخلی طول استاندارد اتصالات مقاومت حلقوی ۱۶KNm3 مقاومت حلقوی ۳۱.۵KNm3 مقاومت حلقوی۶۴KNm3 ۳۰۰ ۳۰۰ ۶ کوپلر واشر سرخود — — √ ۴۰۰ ۴۰۰ ۶ کوپلر واشر سرخود — √ √ ۵۰۰ ۵۰۰ ۶ کوپلر واشر سرخود √ √ √ ۶۰۰ […]

ادامه مطلب

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن کاروگیت

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن کاروگیت در ادامه قابل مشاهده می‌باشد: قطر اسمی قطر داخلی طول استاندارد اتصالات مقاومت حلقوی ۱۶KNm3 مقاومت حلقوی ۳۱.۵KNm3 مقاومت حلقوی۶۴KNm3 ۱۶۰ ۱۶۰ ۶ کوپلر واشر سرخود — √ √ ۲۰۰ ۲۰۰ ۶ کوپلر واشر سرخود — √ √ ۲۵۰ ۲۵۰ ۶ کوپلر واشر سرخود — √ √ ۳۱۵ […]

ادامه مطلب

جدول مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن کارو اسپیرال

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن کارو اسپیرال را در ادامه مشاهده می‌کنید: قطر اسمی قطر داخلی طول استاندارد اتصالات مقاومت حلقوی ۱۶KNm3 مقاومت حلقوی ۳۱.۵KNm3 مقاومت حلقوی۶۴KNm3 ۶۰۰ ۶۰۰ ۶ کوپلر واشر سرخود √ √ √ ۷۰۰ ۷۰۰ ۶ کوپلر واشر سرخود √ √ √ ۸۰۰ ۸۰۰ ۶ کوپلر واشر سرخود √ √ √ […]

ادامه مطلب