زانوهای دست ساززانو ها در شبکه‌های آب و فاضلاب به منظور تغییر مسیر حرکت سیال استفاده می‌شوند. زانو‌های دست ساز دوجداره ، سبک ، بدون محدودیت قطر و زاویه بر اساس نیاز و سفارش مشتری ارائهمی گردند. برتری زانو‌های دست ساز این شرکت استفاده از جوش مضاعف درلبه بیرونی محل جوش می‌باشد که استحکام و آب‌بندی مطلوبی بوجود می‌آورد. زانو‌های دوجداره توسط کوپلر یا کمربندها به دیگر اتصالات و یا شبکه متصل می‌گردند.زانو‌های ۴۵ درجه دست ساز عموما به صورت دو تکه و یک خط برش تولید می‌گردند.
زانو‌های ۹۰ درجه دست ساز به صورت دو و سه تکه و یا بیشتر تولید می‌گردند. استفاده از تعداد برش بیشتر به منظور جلو گیری از سد نمودن ناگهانی حرکت سیال می‌باشد. زانو‌های دست ساز ۴۵و ۹۰ درجه لوله تکجداره و انواع لوله دوجداره با ابعاد و زوایا و طول بازو‌های مختلف تولیدمی گردند.