آزمون مقاومت حلقوی در خصوص لوله های دوجداره پلی اتیلنیکی از انواع تست ها و آزمون هایی که در خصوص انواع لوله های دوجداره پلی اتیلن صورت می گیرد آزمون و تست مقاومت حلقوی می باشد.

این آزمون بر اساس استاندارد های ۲-۱۶۹۶۱ DIN و ۱۱۴۳۶ ISIR و ۹۹۶۹ ISO انجام می پذیرد.

عامل اصلی که باعث دو پهن شدن لوله های دوجداره پلی اتیلن می شود همان نیروی وارده از بار خارجی که میتوان بار زنده ترافیک و یا حتی بار مرده خاک بالاسری لوله پلی اتیلن دوجداره باشد، است . پس برای اینکه بتوان مقاومت لوله را در برابر بارهای وارده فوق الذکر ارزیابی کنیم نیاز به انجام تست و آزمایش می  باشد که از آن به عنوان تست و آزمون  مقاومت حلقوی یاد می شود . این آزمون همچنان که بالا نیز ذکر شد براساس یکسری شرایط خاصی که در استانداردهای  ۲-۱۶۹۶۱ DIN  و ۹۹۶۹ ISO اعلام شده است در محیط آزمایشگاه انجام می پذیرد . مقاومت حلقوی حاصل شده توسط این ۲ استاندارد به طورکلی هیچگونه ارتباط تئوریک و یا ریاضی با یکدیگر ندارند زیرا این دو آزمون به روش های کاملا متفاوت انجام می پذیرند ولیکن باتوجه به اینکه هر دو روش یک پارمتر را اندازه گیری می کنند میتوان برای سهولت مصرف کننده یک رابطه بین آنها تعریف کرد به این شکل که  نتیجه به دست آمده از نتیجه استاندارد DINچهار برابر نتیجه بدست آمده از استاندارد ISOمی باشد.

به عنوان مثال اگر نتیجه ISO را که با SN نمایش می دهیم بشود SN=8 در آن صورت نتیجه همین تست در استاندارد DIN میشود حدود SR=31/5 . استاندارد DIN بلند مدت می باشد و استاندارد ISO کوتاه مدت است. از استاندارد ISO همچنین میتوان برای بررسی کیفیت مواد اولیه مصرفی در تولید لوله دوجداره پلی اتیلنی استفاده کرد.

روش اجرای تست و آزمون در هریک از استاندار های فوق الذکر به شرح ذیل می باشد؛

آزمون مقاومت حلقوی لوله دوجداره پلی اتیلن بر اساس استاندارد DIN؛

یک نمونه از لوله های دوجداره پلی اتیلن به طول مشخص را بین دو صفحه تخت و موازی و تحت بار ثابت قرار می دهیم. پس کاهش قطر داخلی لوله دوجداره پلی اتیلن را طی ساعت های ۱ و ۶ و ۲۴ ثبت می کنیم  و میانگین درصد کاهش قطر داخلی را در ۳ زمان فوق بدست می آوریم .اگر مقدار بدست آمده از ۳% کمتر باشد براساس روابط موجود در استاندارد  DIN ، مقدار مقاومت حلقوی لوله تعیین می گردد .

آزمون مقاومت حلقوی لوله دوجداره پلی اتیلن بر اساس استاندارد ISO؛

لوله ای را به طول مشخص بین دو صفحه تخت و موازی قرار می دهیم و با اعمال نیرو قطر داخلی لوله را تا ۳% کاهش می دهیم و بطور همزمان نمودار نیرو  خَمِش  را رسم می کنیم . پس با جای گذاری مقدرا نیروی متناسب با خَمِش۳% در روابط مندرج در استاندارد ISO مقاومت حلقوی لوله را بدست می آوریم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *