فرآیند تولید لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیتصنعت لوله پلی اتیلن کاروگیت از نظر تکنولوژیکی، فرآیند تولید و کنترل حین تولید به سرعت در حال پیشرفت است. فرآیند تولید این لوله‌ها به صورت اکستروژن پیوسته می‌باشد که به طورکلی به ۵ مرحله تقسیم می‌شود که عبارتند از:

۱- آماده سازی مواداولیه

این مرحله ازاهمیت زیادی در فرآیند تولید برخوردار است چون مستلزم مشارکت کارکنان در سطوح مختلف می‌باشد. آماده سازی مواد اولیه با سفارش خرید شروع گشته و با تهیه ی آمیزه و انتقال آن به قیف اکسترود پایان می‌یابد.این مرحله به طور مستقیم به برنامه‌های تولید متصل است. مراحل این فاز عبارتند از سفارش خرید، دریافت، انبار کردن و تهیه آمیزه.

سفارش خرید

مواد اولیه مورد استفاده در فرآیند تولید، توسط کارکنان در یک تیم عملیاتی به عنوان تولید، تضمین کیفیت و خرید بر اساس مشخصات فنی مواد اولیه، معیارهای مورد نیاز استانداردهای محصول، قابل اطمینان بودن تامین کننده و آزمون‌های کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات تهیه شده از آن تایید می‌شود. در صورتی که مواد اولیه کیفیت مورد نظر را دارا باشد سفارش و خرید محصول صورت خواهد گرفت.

دریافت و انبار نمودن

مواد اولیه درهنگام ورود به کارخانه، توسط مسئول کنترل کیفیت نمونه برداری شده  ارزیابی می‌شود، در صورت مطابقت مشخصات مورد درخواست با محموله‌ی ارسالی بر اساس مشخصات مندرج در برگه‌های مشخصات کالا و بارنامه مسئول کنترل کیفیت، آزمون‌های استاندارد را بر روی نمونه برای تعیین تطابق محموله و ارائهگزارش انجام می‌دهد و در صورت مغایرت مواد اولیه دریافتی با استاندارد مربوطه،محموله عودت داده می‌شود.

آماده نمودن ترکیب مواداولیه

ترکیب مواد اولیه برحسب نوع لوله، استاندارد محصول و با توجه به حفظ کیفیت مورد نیاز متفاوت خواهد بود.
در طی فرآیند مخلوط نمودن مواد، حداقل  ۲ و حداکثر ۵/۲ درصد دوده به عنوان محافظ اشعه ی فرابنفش اضافه می‌شود. مسول کنترل کیفیت آزمون لازم را بر روی مخلوط به منظور حصول اطمینان  دارا بودن مشخصات لازم را از طریق آزمون‌های ذیل انجام می‌دهد.

  1. آزمون شاخص جریان مذاب( MFI)
  2. آزمون چگالی( تراکم)
  3. آزمون پایداری حرارتی( OIT)
  4. آزمون تست رطوبت
  5. آزمون تراکنش دوده

۲-اکستروژن

در مرحله ی اکستروژن ترمو پلاستیک ها، ذوب پلیمر توسط گرمای ایجاد شده داخل اکسترودر صورت می‌گیرد. ذوب پلی اتیلن سنگین توسط تنظیم دقیق پروفایل دمایی در نواحی مختلف بر اساس نوع پلیمر کنترل می‌شود که سبب ایجاد فشار بهینه درخروجی اکسترودر می‌شود. این کار توسط پرسنل تولید بر اساس دستور العمل مدون راهنمای تضمین کیفیت و روش کار انجام می‌شود.

۳-کاروگیت نمودن

در ادامه اکستروژن، پلی اتیلن از دای عبور کرده و در  خروجی دای به شکل لوله در می‌آید. سپس فرآیند کاروگیت نمودن سطوح خارجی لوله دوجداره به وسیله قالب و اعمال خلاء صورت می‌گیرد در حالیکه سطح داخلی لوله صاف می‌باشد. این فرآیند قالب گیری به وسیله قالب‌های کاروگیت کننده‌ی دوار به صورت پیوسته انجام می‌گیرد.

بر اساس نوع لوله مورد نظر قطعات و قالب‌های لازم بر روی خط تولید نصب می‌شود و در طی فرآیند تولید تثبیت ضخامت لایه‌های لوله پلی اتیلن، سرعت تولید و دماها در مقدار بهینه تنظیم می‌شود. مسئول کنترل کیفیت کنترلهای لازم را بر روی محصول نهایی به منظور حصول اطمینان از دارا بودن کیفیت لازم انجام می‌دهد.

۴-کالیبراسیون

در تولید لوله پلاستیکی مرحله ی خنک نمودن برای ایجاد پایداری ابعاد ضروری می‌باشد. این مرحله کالیبراسیون نام دارد و بر اساس ضخامت لوله و سرعت تولید متغیر است. جهت خنک کردن لوله‌ها از نازل‌های آب تعبیه شده دور تادر لوله که در طول کالیبراتور وجود دارد استفاده می‌شود دمای آب سیستم خنک‌کننده  نیز تحت کنترل می‌باشد.

۵-پرداخت نهایی و بسته‌بندی

در مرحله نهایی از فرآیند تولید، از لوله کاروگیت نمونه برداری شده و واحد کنترل کیفیت آزمون‌های مربوطه را برای تعیین تطابق محصول در طول فرآیند تولید با مشخصات لازم و بهینه سازی تنظیمات انجام می‌دهد.

در طی کل چرخه ی تولید از مرحله ی دو تا پنج محصول توسط پرسنل تولید و مسول کنترل کیفیت، کنترل می‌شود. در نهایت واحد کنترل کیفیت از سری‌های تولید‌شده مختلف نمونه برداری نموده و بر اساس آزمون‌های استاندارد محصول، تایید نهایی را انجام می‌دهد.